Cégalapítás

Információ, ügyintézés
:

Tel.:  06-1-321-3465
Mobil: 06-20-592-6945

e-mail

Cégalapítás - információs e-mail
Cím:
1076 Budapest, Garay tér 15.


Ingyenes Skype hívás
Ingyenes beszélgetés kezdeményezése

 

 

 

 

 

http://drbodocs.hu/

 

BETÉTI TÁRSASÁG

ALAPÍTÁSA az új Ptk. alapján – VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSE

 ILLETÉKMENTES ALAPÍTÁS!

2017. MÁRCIUS 16-TÓL MEGSZŰNT AZ ALAPÍTÁS ILLETÉKE!

Bt. alapítása: A betéti társaságot - az új Ptk. alapján is - társasági szerződéssel továbbra is legalább két tag alapíthatja. A betéti társaság (bt.) létesítésére irányuló társasági szerződés megkötésével a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy a társaság gazdasági tevékenységének céljára a társaság részére vagyoni hozzájárulást teljesítenek, továbbá legalább az egyik tag (a továbbiakban: beltag) vállalja, hogy a társaságnak a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségeiért a többi beltaggal egyetemlegesen köteles helytállni, míg legalább egy másik tag (a továbbiakban: kültag) a társasági kötelezettségekért - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - nem tartozik helytállási kötelezettséggel (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján.) .

Bt. alapítás bejegyzése: Betéti társaságot (Bt.) a társaság székhelye szerint illetékes Cégbíróságon jegyzik be a cégjegyzékbe (cégnyilvántartás), kizárólag jogi képviselő (ügyvéd) által kezdeményezett cégalapítási eljárás következtében.

Cégalapítás díja
bt alapítás
Cégmódosítás díja
bt módosítás
Illeték:0,- FtIlleték:15.000,- Ft
Közzéteteli díj:0,- FtKözzéteteli díj:3.000,- Ft
Munkadíj (nettó):19.900,- FtMunkadíj (nettó):18.000,- Ft-tól

 

 

A betéti társaság elnevezést - vagy annak „bt.” rövidítését - a társaság cégnevében fel kell tüntetni.

BETÉTI TÁRSASÁG

VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSE

A betéti társaság társasági szerződésének módosítását - ha a cégtörvény ettől eltérően nem rendelkezik - a változás megtörténtétől számított harminc napon belül kell bejelenteni a cégbíróságnak.

A gazdasági társaság alapításának, a társasági szerződés módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági - elektronikus úton történő - bejelentése a vezető tisztségviselők kötelezettsége.

A cég adatainak a cégjegyzékbe történő bejegyzése - ha törvény eltérően nem rendelkezik  kérelemre történik.

A cégmódosításra (változásbejegyzésre) irányuló kérelmet a cég szervezeti képviselője jogi képviselő útján köteles előterjeszteni.

A cégtörvény részletesen felsorolja a cégjegyzék kötelező és lehetséges tartalmi elemeit.

Betéti társaság leggyakoribb változásbejegyzési ügyei:

- tagváltozás (tag kilépés, belépés, vagyoni részesedés adásvételi szerződés, beltag, kültag csere),

- ügyvezető váltás (lemondás, visszahívás, hosszabbítás, új ügyvezető bejelentés)

- székhelyváltoztatás (új székhely bejelentés, megyeváltás, székhelyköltöztetés)

- telephely, fióktelep módosítás (törlés, új telephely, fióktelep bejelentés)

- cégátadás (cégek adásvétele, teljes körű átadás, közvetítés)

- cégnév változtatás (teljes név, rövidített név változtatás)

- tevékenységi kör módosítás (főtevékenységek, egyébe tevékenységek módosítása)

- címek, lakcímek, tag, ügyvezető nevének megváltozása

 

BETÉTI TÁRSASÁGOK FIGYELEM!

KÖTELEZŐ CÉMÓDOSÍTÁS 2015!

 

Csak 15.000,- Ft! Illeték, közzétételi díj NINCS!

 

A közkereseti társaságokra és betéti társaságokra Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködés cégbírósági bejelentésének legkésőbbi időpontja 2015. március 15.!!!!!!

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről hozott 2013. évi CLXXVII. törvény 12. § (1) bekezdése alapján a cégek kötelesek a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről dönteni, és a legfőbb szervi határozatot a cégbírósághoz benyújtani. Ez minden cégre, általánosságban vonatkozik, tehát függetlenül a törzstőke mértékétől, annak felemelésétől, amire speciális szabály vonatkozik. - A fenti jogszabály 12. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a gazdasági társaságnak a Ptk. rendelkezéseit
a) az (1) bekezdés szerinti döntés időpontjától, ennek hiányában
b) közkereseti társaság és betéti társaság esetén 2015. március 15-étől, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság és egyesülés esetén 2016. március 15-étől
kell alkalmaznia…, és ezt követően létesítő okirata nem tartalmazhat a Ptk. rendelkezéseivel összhangban nem álló rendelkezést.
Tehát amennyiben a létesítő okirat bármely rendelkezése az új Ptk-ba ütközik, a határozatot legkésőbb az itt írt határidőig meg kell hozni (és a cégbíróságon határidőben benyújtani).

A betéti társaságok tehát legkésőbb 2015. március 15. napjáig kötelesek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és a legfőbb szervi határozatot a cégbírósághoz benyújtani.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CÉGVARÁZSLÓ

H-1076 Budapest, Garay tér 15. II. 23. Tel/fax: 00-36-1-321-3465, e-mail: info@cegvarazslo.hu

Cégalapítás Bt alapítás gyorsan, olcsón!