Cégalapítás

Információ, ügyintézés
:

Tel.:  06-1-321-3465
Mobil: 06-20-592-6945

e-mail

email
Cím:
1076 Budapest, Garay tér 15.


Ingyenes Skype hívás
Ingyenes beszélgetés kezdeményezése

 

 

 

 

 

 

 

KÖTELEZŐ CÉGMÓDOSÍTÁS 2017!!!

 

KÖTELEZŐ CÉGMÓDOSÍTÁS, VÁLTOZÁSBEJEGYZÉS GYORSAN, OLCSÓN!

Az új Ptk. hatálybalépését, azaz 2014. március 15. napját megelőzően a cégjegyzékbe bejegyzett,  korlátolt felelősségű társaság (Kft.), amelynek törzstőkéje nem éri el a 3.000.000,- Ft-ot, legkésőbb 2017. március 15. napjáig köteles a törzstőkéjét 3.000.000,- Ft-ra felemelni, továbbá a létesítő okiratát  köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangba hozni, valamint  határozni a Ptk.- rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről .

Ennek megfelelően a 3 millió forintot el nem érő törzstőkével rendelkező korlátolt felelősségű társaságnak (Kft.) legalább 3.000.000,- Ft-ra kell megemelnie a törzstőkéjét egészen a törvényben előírt határidő utolsó napjáig, azaz 2017. március 15. napjáig.

3.000.000,- Ft-ot el nem érő törzstőkével rendelkező korlátolt felelősségű társaságok törzstőkéje tehát csak 2017. március 15. napjától nem lehet kevesebb hárommillió forintnál!

A 3 millió forintot el nem érő törzstőkével rendelkező korlátolt felelősségű társaságokon kívüli egyéb gazdasági társaságoknak (így a Betéti Társaságoknak, Közkereseti Társaságoknak, vagy a 3 millió forint vagy azt meghaladó törzstőkével rendelkező Korlátolt Felelősségű Társaságoknak, a részvénytársaságoknak a Ptk. rendelkezéseit

a) a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről szóló döntés időpontjától, ennek hiányában

b) közkereseti társaság és betéti társaság esetén 2015. március 15-étől, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság és egyesülés esetén 2016. március 15-étől

kell alkalmaznia és ezt követően létesítő okirata nem tartalmazhat a Ptk. rendelkezéseivel összhangban nem álló rendelkezést.

Illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül (!) lehet a cégbírósághoz benyújtani a fentiekről meghozott társasági határozatot, továbbá a változásbejegyzési kérelmet, feltéve, hogy az ahhoz csatolandó létesítő okirat módosítása kizárólag a Ptk. rendelkezéseihez történő igazítás, illetve a Ptk. eltérést engedő szabályainak alkalmazása miatti módosításokat tartalmaz. Egyéb cégadatot is érintő változás esetén ez a szabály nem alkalmazható.

 A fent meghatározott rendelkezések irányadók azon cég esetében is, amelyre jogszabály a gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok alkalmazását írja elő azzal, hogy e cégeknek – döntés hiányában – a Ptk.-t 2017. március 15-étől kell alkalmazniuk!

3.000.000,- Ft!  Hárommillió forint!

 A Kft. törzstőkéje nem lehet kevesebb hárommillió forintnál!

 

A Ptk. hatálybalépésekor bejegyzett, vagy a bejegyzés alatt álló azon korlátolt felelősségű társaság esetén, amelynek jegyzett tőkéje nem éri el a hárommillió forintot, a fenti rendelkezéseit a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

Az ilyen korlátolt felelősségű társaság legkésőbb 2017. március 15-éig köteles a törzstőkéjét megemelni vagy átalakulni, egyesülni azzal, hogy a tőkeemelésről a Ptk. rendelkezéseinek alkalmazásával határozhat.

A tőkeemelésről meghozott döntésig a társaságnak a Gt. rendelkezéseit kell alkalmaznia, a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről szóló társasági szerződés módosításról nem határozhat.

E rendelkezések megfelelően irányadóak azon cég esetében is, amelyre jogszabály a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó rendelkezések alkalmazását írja elő.

 Azon céget, amely ezen alcím szerinti kötelezettségének határidőn túl tesz eleget, a cégbíróság a bejelentési kötelezettség késedelme miatt pénzbírsággal sújtja!

 

A Ptk. hatálybalépését követően nyilvánosan működő részvénytársaság már nem alapítható, nyilvánosan működő részvénytársaság bejegyzése iránti kérelem nem nyújtható be.

 

A Ptk. hatálybalépésekor a cégnyilvántartásba bejegyzett, vagy a bejegyzés alatt álló olyan nyilvánosan működő részvénytársaság, amelynek részvényei nincsenek bevezetve a Ptk. szerinti tőzsdére, köteles részvényeit 2017. március 15-éig a tőzsdére bevezetni vagy működési formájának megváltoztatásáról, illetve átalakulásáról, egyesüléséről határozni.

 

A fenti döntésig a társaságnak a Gt. rendelkezéseit kell alkalmaznia, a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről szóló alapszabály módosításról nem határozhat.

A Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködés időpontjának napját megelőzően hozott társasági határozatok bírósági felülvizsgálatára a Gt. rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

A Ptk. hatálybalépésekor a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló részvénytársaság esetén a jegyzett tőkének a pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás arányára vonatkozó szabályát nem kell alkalmazni.

 

A cégmódosítás folyamata, általános tudnivalók

Az iroda társasági jog specialista ügyvédje és ügyvédjelöltje révén a cégekkel kapcsolatos széleskörű változásbejegyzési, módosítási eljárások teljes körű bonyolítását végzi (okiratok szerkesztése, kérelmek beadása és képviselet a Cégbíróság előtti cégeljárás során).

A cégjegyzékbe bejegyzett adatok változása esetén, illetve a társasági szerződés, alapító okirat módosításakor a cégnek változásbejegyzési eljárás keretében kérnie kell a változások bejegyzését a székhelye szerint illetékes Cégbíróságtól. 

Irodánk az alábbi - nem kimerítő jellegű - változásbejegyzési, cégmódosítási ügyeket intézi:

Cégmódosítás – Általános tudnivalók

A társasági szerződés módosítását - ha a cégtörvény ettől eltérően nem rendelkezik - a változás megtörténtétől számított harminc napon belül kell bejelenteni a cégbíróságnak.

A gazdasági társaság alapításának, a társasági szerződés módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági - elektronikus úton történő - bejelentése a vezető tisztségviselők kötelezettsége.

A cég adatainak a cégjegyzékbe történő bejegyzése - ha törvény eltérően nem rendelkezik  kérelemre történik.

A cégmódosításra (változásbejegyzésre) irányuló kérelmet a cég szervezeti képviselője jogi képviselő útján köteles előterjeszteni.

A cégtörvény részletesen felsorolja a cégjegyzék kötelező és lehetséges tartalmi elemeit.

Cégmódosítás

A tagok személyében bekövetkezett változások

 1. Korlátolt Felelősségű Társaság - Üzletrész átruházás

A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg.

Az üzletrész a társaság tagjaira - a társaság saját üzletrészét kivéve - szabadon átruházható. A társasági szerződésben a tagok egymásnak elővásárlási jogot biztosíthatnak, illetve az üzletrész harmadik személyre történő átruházását egyéb módon korlátozhatják, vagy feltételhez köthetik

Az üzletrészt harmadik személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette.

Az üzletrész átruházása esetén az átruházónak a tagsági jogviszonyból eredő jogai és kötelezettségei az üzletrész megszerzőjére szállnak át.

Az üzletrész átruházásához írásbeli szerződést kell kötni.

 

2.     Betéti Társaság, Közkereseti Társaság

Ennél a társasági formánál az alábbi személyi körülmények igénylik a cégmódosítást (beltag, kültag cseréje).

Megszűnik a tagsági jogviszony:

- ha a tag a társasági szerződésben meghatározott vagyoni hozzájárulását felhívás ellenére nem teljesítette;

- a tagok közös megegyezésével;

- a tag kizárásával;

- rendes felmondással;

- azonnali hatályú felmondással;

- a társasági részesedés átruházásával;

- a tag halálával vagy megszűnésével;

- ha annak fenntartása jogszabályba ütközik.

3. Zártkörűen működő részvénytársaság

A részvény tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező forgalomképes értékpapír.

A részvény - ha törvény eltérően nem rendelkezik - szabadon átruházható. A részvény átruházhatóságának korlátozása harmadik személlyel szemben akkor hatályos, ha törvény erre lehetőséget ad.

 

Cégmódosítás – Változás a cég képviseletében

Ügyvezető váltás

Ha a társasági szerződés másként nem rendelkezik, a vezető tisztségviselőket határozott időre, de legfeljebb öt évre kell megválasztani, illetve a társasági szerződésben kijelölni. Ha a társasági szerződésben a vezető tisztségviselői megbízás időtartamáról a tagok (részvényesek) nem rendelkeznek, a vezető tisztségviselőt öt évre megválasztottnak kell tekinteni, kivéve, ha a gazdasági társaság ennél rövidebb időtartamra jött létre.

A vezető tisztségviselői megbízás az érintett személy általi elfogadással jön létre. A vezető tisztségviselők újraválaszthatók és a társaság legfőbb szerve által bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívhatók.

Megszűnik a vezető tisztségviselői jogviszony:

- a megbízás időtartamának lejártával,

- visszahívással,

- törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,

- lemondással,

- ha a tisztségviselő meghal,

- külön törvényben meghatározott esetben.

A vezető tisztségviselők cégjegyzési joga lehet önálló vagy együttes. A cégjegyzés módjában bekövetkezett változás esetén is kötelező a cégmódosítás bejelentése.

Cégmódosítás - Székhelyváltozás, telephelyváltozás, fióktelepváltás

A cég székhelye a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik.

A cég, létesítő okirata úgy is rendelkezhet, hogy a cég székhelye egyben a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye. Amennyiben a cég székhelye nem azonos a központi ügyintézés helyével, a központi ügyintézés helyét a létesítő okiratában és a cégjegyzékben fel kell tüntetni

Cég székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely a cég tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára a cég jogosult.

A cégjegyzékben a lakóhelyet, illetve székhelyet (telephelyet, fióktelepet) az irányítószám, helység, utca, házszám, emelet, ajtószám (vagy helyrajzi szám) feltüntetésével kell megjelölni.

A cégnek a székhelyét cégtáblával kell megjelölnie.

A cégbíróság - a székhelyváltozást megelőző változásbejegyzési kérelmek elbírálása után - intézkedik az áttételről.

A változást illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni a cégbíróságon, ha a változás a cég tevékenységi körét érinti, illetve, ha a változás állami vagy önkormányzati döntés alapján a cég székhelyének (telephelyének, fióktelepének) más megye illetékességi területéhez való csatolására vagy a cégjegyzékbe bejegyzett helységnév, utcanév, illetve házszám változására vonatkozik.

A cég tevékenységi körének megváltoztatása

A társasági szerződésben meg kell határozni gazdasági társaság azon tevékenységeit, amelyeket a társaság a cégjegyzékben feltüntetni kíván.

A statisztikai nómenklatúra szerinti besorolásra való tekintet nélkül - minden olyan tevékenység megjelölhető, amit törvény nem tilt vagy nem korlátoz. A gazdasági társaság - a társasági szerződésben meghatározott tevékenységen belül - bármely gazdasági tevékenységet folytathat, amit az állami adóhatóságnak - főtevékenységként vagy más tevékenységként - bejelent.

Cégnévváltoztatás

A cégnévnek a választott cégforma megnevezését, valamint legalább a vezérszót kell tartalmaznia.

A vezérszó elősegíti a cég azonosítását, illetve más, azonos vagy hasonló tevékenységű cégtől való megkülönböztetését. A vezérszó a cégnévben az első helyen áll. A vezérszó idegen nyelvű kifejezés, rövidítés és mozaik szó is lehet, amelyet latin betűkkel kell feltüntetni. A cégnévben a vezérszón kívül csak magyar szavak szerepelhetnek, a magyar helyesírás szabályainak megfelelően. A cégnévben rövidítés csak a vezérszó esetén, illetve a cégforma meghatározásánál lehetséges.

A cég rövidített neve a vezérszóból és a cég formájának megjelöléséből áll.

A cégnévnek (rövidített névnek) az ország területén bejegyzett más cég elnevezésétől, illetve már lefoglalt elnevezéstől - a cégforma különbözőségén túlmenően is - egyértelműen különböznie kell, és nem kelthet olyan látszatot, ami - különösen a cég tevékenységi körét és a választott cégformát illetően - megtévesztő.

A választott cégnevet az alábbi honlapon ellenőrizheti: www.e-cegjegyzek.hu

A létesítő okirat módosítása

A létesítő okirat módosítását változásbejegyzési kérelem benyújtásával kell bejelenteni a cégbíróságnak abban az esetben is, ha a változás a cégjegyzék más adatát nem érinti.

A létesítő okirat módosítása szerződésmintára vagy szerződésmintáról történő áttéréssel:

A közkereseti, betéti vagy a korlátolt felelősségű társaság, valamint a zártkörűen működő részvénytársaság tagjai (részvényesei) elhatározhatják, hogy a változásbejegyzési kérelemhez kapcsolódóan - a korábban nem használt - szerződésminta alkalmazására térnek át.

A döntés meghozatalához az adott társasági forma esetén a létesítő okirat módosítására irányadó szabályokat kell alkalmazni. Az áttérés, a cégmódosítás elhatározása esetében, a megváltozott adatoknak megfelelő szerződésmintát kell kitölteni, amely a korábbi létesítő okirat helyébe lép. A szerződésminta egyben egységes szerkezetű létesítő okiratnak is minősül.

Adószám, statisztikai számjel, pénzforgalmi számla

Az adószám, valamint a statisztikai számjel változását az azt megállapító szervezet, a cég pénzforgalmi számlájával kapcsolatos változást pedig a számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató közli a cégbírósággal elektronikus úton. A változás bejegyzése - illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül - automatikusan, elektronikus úton történik meg.

Cégmódosítás – Átalakulás

Ha a törvény másként nem rendelkezik, a gazdasági társaság más gazdasági társasággá való átalakulása során a gazdasági társaság alapítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Az átalakulás során olyan társasági formát kell választani, amely esetében legalább a törvény által az adott társasági formára előírt legkisebb mértékű, vagy - ilyen törvényi előírás hiányában - a társaság által meghatározott jegyzett tőke követelményének a gazdasági társaság az átalakulással eleget tud tenni.

Gazdasági társaság más gazdasági társasággá való átalakulását csak akkor határozhatja el, ha a tagok (részvényesek) a társasági szerződésben meghatározott vagyoni hozzájárulásukat teljes egészében teljesítették.

Cégmódosítás - A jegyzett tőke felemelése és leszállítása

Korlátolt Felelősségű társaság törzstőkéjének módosítása

A törzstőke felemelése

A törzstőke felemeléséről a taggyűlés jogosult dönteni a társasági szerződés módosítására vonatkozó szabályok betartásával, azzal, hogy a tőkeemeléshez - ha a társasági szerződés szigorúbb rendelkezést nem tartalmaz - egyszerű szótöbbséggel meghozott határozat elégséges.

A vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló törzstőke felemelésére csak akkor kerülhet sor, ha valamennyi korábbi törzsbetétet teljes egészében szolgáltatták.

 A cégmódosítás során, a tőkeemelést elhatározó taggyűlési határozatban meg kell határozni, hogy a tőkeemelésre milyen nagyságú (tárgyú) pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával kerül sor.

A törzstőke leszállítása

A taggyűlés a törzstőkét - a társasági szerződés módosítására vonatkozó szabályok betartásával - leszállíthatja, e törvényben meghatározott esetekben pedig köteles azt leszállítani.

Ha a törzstőke leszállítása e törvényben meghatározott ok miatt kötelező, a taggyűlés az ok bekövetkeztétől történt tudomásszerzéstől számított harminc napon belül köteles a tőke leszállításáról, a cégmódosításról határozni.

Az ügyvezető köteles intézkedni a tőkeleszállításról hozott döntés Cégközlönyben történő kétszer egymás utáni közzétételéről, akként, hogy a két közzététel között legalább harminc napnak kell eltelnie. A hirdetményben fel kell tüntetni a döntés tartalmát, valamint fel kell hívni a társaság hitelezőit, hogy a hirdetmény első alkalommal történt közzétételét megelőzően keletkezett és ezen időpontig esedékessé nem vált követeléseik után biztosítékra tarthatnak igényt. Az ismert hitelezőket a társaság közvetlenül is köteles értesíteni.

3.000.000,- Ft!  Hárommillió forint!

  A Kft. törzstőkéje nem lehet kevesebb hárommillió forintnál!

 

A Ptk. hatálybalépésekor bejegyzett, vagy a bejegyzés alatt álló azon korlátolt felelősségű társaság esetén, amelynek jegyzett tőkéje nem éri el a hárommillió forintot, a fenti rendelkezéseit a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

Az ilyen korlátolt felelősségű társaság legkésőbb 2016. március 15-éig köteles a törzstőkéjét megemelni vagy átalakulni, egyesülni azzal, hogy a tőkeemelésről a Ptk. rendelkezéseinek alkalmazásával határozhat.

A tőkeemelésről meghozott döntésig a társaságnak a Gt. rendelkezéseit kell alkalmaznia, a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről szóló társasági szerződés módosításról nem határozhat.

E rendelkezések megfelelően irányadóak azon cég esetében is, amelyre jogszabály a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó rendelkezések alkalmazását írja elő.

  Azon céget, amely ezen alcím szerinti kötelezettségének határidőn túl tesz eleget, a cégbíróság a bejelentési kötelezettség késedelme miatt pénzbírsággal sújtja!

A tagok személyes adataiban bekövetkezett változás

Valamennyi társaságra egyaránt kötelező cégmódosítási eset, amikor a cégjegyzékben szereplő valamely tagja (beltag, kültag), képviselője (ügyvezető, cégvezető, igazgató, vezérigazgató), könyvvizsgálója, felügyelő bizottság tagja, elnöke bármely személyes adatában, tehát lakcím, név változás következik be, ezeket a változásokat kötelesek a társaságnak bejelenteni, amely az ügyveztésen keresztül a Cégbíróságnál vezetett cégnyilvántartásban jegyzett adatok változtatása miatt változásbejegyzési kérelmet köteles benyújtani.

A cégmódosítás illetéke, közzétételi díja

CÉGMÓDOSÍTÁS, VÁLTOZÁSBEJEGYZÉS GYORSAN, OLCSÓN!

A cégmódosítás illetéke, az alábbi kivételektől eltekintve 15.000,- Ft. illeték + 3000,- Ft. közzétételi díj azaz összesen 18.000,- Ft.

A cég vagyonában bekövetkezett változás bejelentése iránti eljárásért az illetéktörvény 45. §(1) bekezdésben meghatározott illeték 40%-át kell megfizetni. Ez az illeték magában foglalja az egyidejűleg bejelentett más változásokért fizetendő illetéket is. Eszerint:

európai részvénytársaság esetében :                          240.000,- Ft. 

zártkörűen működő részvénytársaság esetében           40.000,- Ft.

egyéb jogi személy esetében:                                      40.000,- Ft.

külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén 20.000,- Ft.

külföldi vállalkozás közvetlen kereskedelmi képviselete esetén 20.000,- Ft.

 A szociális szövetkezet, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet, a korlátolt felelősségű társaság, az egyéni cég, a közkereseti társaság és a betéti társaság bejegyzésére irányuló eljárás illetékmentes, ennek megfelelően az illetéktörvény 45. § (3b) bekezdés értelmében ezen cégek vagyonában bekövetkezett változás esetén az egyébként általános 15.000,- Ft illetéket kell megfizetni!

Emellett 3.000,- Ft közzétételi költségtérítés is meg kell fizetni a jegyzett tőkét módosító cégeknek.

Ez az illeték magában foglalja az egyidejűleg bejelentett más változásokért fizetendő illetéket is.

 Az átalakulás, egyesülés, szétválás, minősített többséget biztosító befolyás létrejötte, valamint az elismert vállalatcsoportként való működés, illetve a nyilvánosan működő részvénytársaság cégadataira vonatkozó változás bejegyzése iránti kérelem illetéke 50 000 Ft. Ez az illeték magában foglalja az átalakulással, egyesüléssel, szétválással, minősített többségi befolyás létrejöttével, valamint az elismert vállalatcsoportként való működés bejegyzésével egyidejűleg bejelentett más változásokért fizetendő illetéket is.

 

A cégmódosítás eljárási illetékét és a közzétételi költségtérítését elektronikus úton kell megfizetni a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem benyújtását megelőzően, a céginformációs szolgálat honlapjáról letöltött illeték, valamint költségtérítési ügyazonosító szám feltüntetésével.

Az illetéket a cégbíróságnak a kincstárnál vezetett illetékbevétele számlájára, a közzétételi költségtérítést pedig az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak a kincstárnál vezetett számlájára kell utalni.

Az illeték és a költségtérítés befizetésének összegéről és időpontjáról a kincstár - a bejegyzést kérő jogi képviselőjének minősített elektronikus aláírással ellátott kérelmére, amelyben az ügyazonosító számokat fel kell tüntetni - egy munkanapon belül elektronikus úton fokozott biztonságú aláírással ellátott igazolást küld. Az igazolásokat a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelemhez mellékelni kell.

 

Cégalapítás, kft. alapítás, kötelező cégmódosítás, cégátírás, cégeladás, cégbejegyzés, bt. alapítás, cégügyek, végelszámolás online eljárásban cégjog specialista, profi ügyvédi irodában.

KÖTELEZŐ CÉGMÓDOSÍTÁS, VÁLTOZÁSBEJEGYZÉS GYORSAN, OLCSÓN!

Oldal tetejére


CÉGVARÁZSLÓ

H-1076 Budapest, Garay tér 15. II. 23. Tel/fax: 00-36-1-321-3465, e-mail: info@cegvarazslo.hu