Bt módosítás., Kft módosítás., cégmódosítás
akár nettó

18.000,- Ft!
részletek

Kft. kötelező cégmódosítás csak
19.000,- Ft!

Cégalapítás

Információ, ügyintézés
:

Tel.:  06-1-321-3465
Mobil: 06-20-592-6945

e-mail

email
Cím:
1076 Budapest, Garay tér 15.


Ingyenes Skype hívás
Ingyenes beszélgetés kezdeményezése
Kiemelt témák:

 Cégalapítás (Kft. alapítás, Bt. alapítás, Zrt. alapítás)| Cégmódosítás Cégátírás | Felszámolás | Végelszámolás | CsődeljárásKÖTELEZŐ TÖRZSTŐKE EMELÉS KFT!
KÖTELEZŐ TÖRZSTŐKE EMELÉS 2017

 

 

 

 

 

 

FIGYELEM! KÖZELEG A HATÁRIDŐ! 2017. MÁRCIUS 15.

PÉNZBÍRSÁG: akár 10.000.000,- Ft is lehet!!!

KÖTELEZŐ TÖRZSTŐKE EMELÉS KFT! KÖTELEZŐ TÖRZSTŐKE EMELÉS 2017!

KFT-K FIGYELEM!!! KÖTELEZŐ CÉGMÓDOSÍTÁS 2017!!!

KÖTELEZŐ TÖRZSTŐKE EMELÉS 2017

Csak 19.000,- Ft! Illeték, közzétételi díj NINCS!

 

KÖTELEZŐ TÖRZSTŐKE EMELÉS 3.000.000,- Ft-ra!

 

KÖTELEZŐ CÉGMÓDOSÍTÁS, VÁLTOZÁSBEJEGYZÉS GYORSAN, OLCSÓN!

Minden információ a kötelező cégmódosításról egy helyen a kötelező törzstőke emelés kft! kötelező cégmódosítás 2017! oldalon.

 

KÖTELEZŐ TÖRZSTŐKE EMELÉS KFT 3.000.000,- Ft-ra!

Az új Ptk. hatálybalépését, azaz 2014. március 15. napját megelőzően a cégjegyzékbe bejegyzett,  korlátolt felelősségű társaság (Kft.), amelynek törzstőkéje nem éri el a 3.000.000,- Ft-ot, legkésőbb 2017. március 15. napjáig köteles a törzstőkéjét 3.000.000,- Ft-ra felemelni, továbbá a létesítő okiratát  köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangba hozni, valamint  határozni a Ptk.- rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről .

Ennek megfelelően a 3 millió forintot el nem érő törzstőkével rendelkező korlátolt felelősségű társaságnak (Kft.) legalább 3.000.000,- Ft-ra kell megemelnie a törzstőkéjét egészen a törvényben előírt határidő utolsó napjáig, azaz 2017. március 15. napjáig.

3.000.000,- Ft-ot el nem érő törzstőkével rendelkező korlátolt felelősségű társaságok törzstőkéje tehát csak 2017. március 15. napjától nem lehet kevesebb hárommillió forintnál!

Az ilyen korlátolt felelősségű társaság legkésőbb 2017. március 15-éig köteles a törzstőkéjét megemelni vagy átalakulni, egyesülni azzal, hogy a tőkeemelésről a Ptk. rendelkezéseinek alkalmazásával határozhat.

Késedelmes benyújtás esetén törvényességi felügyfeleti eljárás indulhat a céggel szemben, amelynek során a céget, illetve ha megállapítható, hogy a törvényességi felügyeleti eljárásra a vezető tisztségviselő adott okot, a vezető tisztségviselőt 100.000,- Ft-tól 10.000.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtja!

2006. évi V. törvény (Cégtörvény)

74. § (1) Törvényességi felügyeleti eljárásnak van helye, ha

c) a létesítő okirat vagy annak módosítása, illetve a cégjegyzék nem tartalmazza azt, amit a cégre vonatkozó jogszabályok kötelezően előírnak,

d) a cég a működése során nem tartja be a szervezetére és működésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, illetve a létesítő okiratában foglaltakat,

Ha a törvényes működés a bíróság által hozott intézkedések ellenére sem következik be, a cégbíróság a céget eltiltja a további működéstől, egyben megszűntnek nyilvánítja, és kezdeményezi a cég felszámolását, vagy elrendeli a kényszertörlési eljárást, amennyiben az adott cégformára irányadó anyagi jogszabályok ezt lehetővé teszik. Ha a felszámolásra vagy kényszertörlési eljárásra az adott cégformára tekintettel nem kerülhet sor, e tényről a cégbíróság az állami adóhatóságot elektronikus úton haladéktalanul értesíti és a cégre irányadó anyagi jogszabály rendelkezései szerint gondoskodik a cég cégjegyzékből történő törléséről. A cég megszűntnek nyilvánítására akár a cégbíróság 80. § (1) bekezdése szerinti felhívásának, akár az első intézkedésének eredménytelenségét követően is sor kerülhet, ha a cégbíróság úgy ítéli meg, hogy a törvényes működés helyreállítására elrendelhető további intézkedések nem vezetnének eredményre.

A cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását is elrendelheti!

A korlátolt felelősségű társaság a törzstőkéjét megemelheti pénzbeli hozzájárulással, apportal, vagy az eredménytartalék terhére.

Amennyiben a  korlátolt felelősségű társaság a törzstőkeemelést  pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával határozza el, úgy annak tényleges rendelkezésre bocsátására az alábbi szabályok vonatkoznak:

A pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása esetén, ha a társasági szerződés úgy rendelkezik, hogy a változásbejegyzési kérelem benyújtásáig valamelyik tag a ráeső pénzbetétének felénél kisebb összeget köteles befizetni, vagy a társasági szerződés a változásbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatására a társaság nyilvántartásba vételétől számított egy évnél hosszabb határidőt állapít meg, a társaság mindaddig nem fizethet osztalékot a tagoknak, amíg a ki nem fizetett és a tagok törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tagok által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét.

Az előző bekezdésben meghatározott esetben a tagok a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulásuk összegének erejéig kötelesek helytállni a társaság tartozásaiért!

Ezért célszerű a kötelező törzstőkeemelés során a megemelt törzstőke tényleges befizetését maximum 1 évre elhalasztani. A kötelező törzstőke felemelést a természetesen elvégezheti a társaság úgy is, hogy a törzstőke tényleges befizetését 1 éven túli időpontra elhalasztja, ekkor azonban célszerű a törzstőkeemelés elhatározásával egyidjűleg, a törzstőkeemelés összegének legalább a felét a társaság részére befizetni.

A törzstőke felemelése törzstőkén felüli vagyonból

A társaság a tagok legalább háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozatával a törzstőkét a törzstőkén felüli vagyonából akkor emelheti fel, ha a felemelt törzstőke nem haladja meg a társaság saját tőkéjét, és a társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege szerint a társaság rendelkezik olyan törzstőkén felüli vagyonnal, amely törzstőkeemelésre fordítható. A törzstőke felemelésének fedezetét a társaság hat hónapnál nem régebbi fordulónappal készült beszámolója vagy közbenső mérlege alapján kell igazolni.

A tőkeemelésről meghozott döntésig a társaságnak a Gt. rendelkezéseit kell alkalmaznia, a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről szóló társasági szerződés módosításról nem határozhat.

A törzstőkeemelés szabályai a Ptk.-ban:

3:198. § [A törzstőke új törzsbetétek teljesítésével történő felemelésének elhatározása]

(1) Ha valamennyi tag teljes egészében szolgáltatta a törzsbetétjét, a tagok legalább háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozatukkal elhatározhatják a törzstőke újabb vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával történő felemelését.

(2) A határozatnak tartalmaznia kell

a) a törzstőkeemelés mértékét;

b) annak meghatározását, hogy milyen összetételű és értékű vagyoni hozzájárulásokkal kell teljesíteni a törzstőkeemelést;

c) nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás esetén ennek tárgyát és értékét, továbbá azt, hogy ennek teljesítésére mely személy jogosult;

d) azoknak a személyeknek a megjelölését, akik a pénzbeli hozzájárulások teljesítésére jogosultak abban az esetben, ha az elsőbbségi joggal rendelkezők nem vállalják a pénzbeli hozzájárulások teljes összegének szolgáltatását, továbbá a kijelölt személyeknek a törzstőkeemelésben való részvételi arányát; és

e) a vagyoni hozzájárulások teljesítési idejét.

(3) A törzstőke vagyoni hozzájárulások teljesítésével való emelése során a vagyoni hozzájárulások teljesítésének módjára, esedékességére, a késedelem jogkövetkezményeire, a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékéért viselt felelősségre vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

3:199. § [A vagyoni hozzájárulások teljesítése és az elsőbbségi jog gyakorlása]

(1) Vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló törzstőkeemelés esetén a tagoknak a tőkeemelés elhatározásától számított tizenöt napon belül elsőbbségi joguk van arra, hogy a tőkeemelésben részt vegyenek.

(2) Ha a tag nem él a megadott határidőn belül elsőbbségi jogával, helyette további tizenöt napon belül a többi tag gyakorolhatja az elsőbbségi jogot. Ha a tagok nem éltek elsőbbségi jogukkal, a taggyűlés által kijelölt személyek jogosultak a tőkeemelés során vagyoni hozzájárulás szolgáltatására.

(3) Az elsőbbségi jog gyakorlására a tagok törzsbetéteik arányában jogosultak.

3:200. § [A törzstőkeemelés átvezetése a társasági szerződésben]

(1) Ha a tőkeemelésről szóló határozatban meghatározott mértékű és összetételű vagyoni hozzájárulás szolgáltatására vonatkozó kötelezettségvállalásokat tettek az erre jogosultak, akkor a társaság köteles társasági szerződését a felemelt törzstőkének megfelelően módosítani. Ha ezzel a tagok elsőbbségi joga nem sérül, egy taggyűlésen is lehet dönteni a törzstőke felemeléséről és a társasági szerződés módosításáról.

(2) A tőkeemelésben részt vevő új tagoknak közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell nyilatkozniuk arról, hogy a társasági szerződés rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

 

Az alábbi felsorolásban szereplő cégmódosítási, változásbejegyzéi ügyeket tehát változatlanul, törzstőke felemelése nélkül is be lehet jelenteni a Cégbíróságon:

- tagváltozás (tag kilépés, belépés, üzletrész adásvételi szerződés, beltag, kültag csere),

- ügyvezető váltás (lemondás, visszahívás, hosszabbítás, új ügyvezető bejelentés)

- székhelyváltoztatás (új székhely bejelentés, megyeváltás, székhelyköltöztetés)

- telephely, fióktelep módosítás (törlés, új telephely, fióktelep bejelentés)

- cégátadás (cégek adásvétele, teljes körű átadás, közvetítés)

- cégnév változtatás (teljes név, rövidített név változtatás)

- tevékenységi kör módosítás (főtevékenységek, egyébe tevékenységek módosítása)

- címek, lakcímek, tag, ügyvezető nevének megváltozása

 

A 3 millió forintot el nem érő törzstőkével rendelkező korlátolt felelősségű társaságokon kívüli egyéb gazdasági társaságoknak (így a Betéti Társaságoknak, Közkereseti Társaságoknak, vagy a 3 millió forint vagy azt meghaladó törzstőkével rendelkező Korlátolt Felelősségű Társaságoknak, a részvénytársaságoknak a Ptk. rendelkezéseit

a) a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről szóló döntés időpontjától, ennek hiányában

b) közkereseti társaság és betéti társaság esetén 2015. március 15-étől,

3 millió forint vagy azt meghaladó törzstőkével rendelkező korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, és egyesülés esetén 2016. március 15-étől

kell alkalmaznia és ezt követően létesítő okirata nem tartalmazhat a Ptk. rendelkezéseivel összhangban nem álló rendelkezést.

Illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül (!) lehet a cégbírósághoz benyújtani a fentiekről meghozott társasági határozatot, továbbá a változásbejegyzési kérelmet, feltéve, hogy az ahhoz csatolandó létesítő okirat módosítása kizárólag a Ptk. rendelkezéseihez történő igazítás, illetve a Ptk. eltérést engedő szabályainak alkalmazása miatti módosításokat tartalmaz. Egyéb cégadatot is érintő változás esetén ez a szabály nem alkalmazható.

 A fent meghatározott rendelkezések irányadók azon cég esetében is, amelyre jogszabály a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó szabályok alkalmazását írja elő azzal, hogy e cégeknek – döntés hiányában – a Ptk.-t 2017. március 15-étől kell alkalmazniuk!

 

E rendelkezések megfelelően irányadóak azon cég esetében is, amelyre jogszabály a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó rendelkezések alkalmazását írja elő.

 Azon céget, amely ezen alcím szerinti kötelezettségének határidőn túl tesz eleget, a cégbíróság a bejelentési kötelezettség késedelme miatt pénzbírsággal sújtja!

 

A Ptk. hatálybalépését követően nyilvánosan működő részvénytársaság már nem alapítható, nyilvánosan működő részvénytársaság bejegyzése iránti kérelem nem nyújtható be.

 

A Ptk. hatálybalépésekor a cégnyilvántartásba bejegyzett, vagy a bejegyzés alatt álló olyan nyilvánosan működő részvénytársaság, amelynek részvényei nincsenek bevezetve a Ptk. szerinti tőzsdére, köteles részvényeit 2017. március 15-éig a tőzsdére bevezetni vagy működési formájának megváltoztatásáról, illetve átalakulásáról, egyesüléséről határozni.

 

A fenti döntésig a társaságnak a Gt. rendelkezéseit kell alkalmaznia, a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről szóló alapszabály módosításról nem határozhat.

A Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködés időpontjának napját megelőzően hozott társasági határozatok bírósági felülvizsgálatára a Gt. rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

A Ptk. hatálybalépésekor a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló részvénytársaság esetén a jegyzett tőkének a pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás arányára vonatkozó szabályát nem kell alkalmazni.

Minden információ a kötelező cégmódosításról a kötelező törzstőke emelés kft! kötelező cégmódosítás 2017! oldalon.

 

Cégmódosítás - Törzstőke emelés kft.

Korlátolt Felelősségű társaság törzstőkéjének módosítása

A törzstőke felemelése

A törzstőke felemeléséről a taggyűlés jogosult dönteni a társasági szerződés módosítására vonatkozó szabályok betartásával, azzal, hogy a tőkeemeléshez - ha a társasági szerződés szigorúbb rendelkezést nem tartalmaz - egyszerű szótöbbséggel meghozott határozat elégséges.

A vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló törzstőke felemelésére csak akkor kerülhet sor, ha valamennyi korábbi törzsbetétet teljes egészében szolgáltatták.

 A cégmódosítás során, a tőkeemelést elhatározó taggyűlési határozatban meg kell határozni, hogy a tőkeemelésre milyen nagyságú (tárgyú) pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával kerül sor.

A törzstőke leszállítása

A taggyűlés a törzstőkét - a társasági szerződés módosítására vonatkozó szabályok betartásával - leszállíthatja, e törvényben meghatározott esetekben pedig köteles azt leszállítani.

Ha a törzstőke leszállítása e törvényben meghatározott ok miatt kötelező, a taggyűlés az ok bekövetkeztétől történt tudomásszerzéstől számított harminc napon belül köteles a tőke leszállításáról, a cégmódosításról határozni.

Az ügyvezető köteles intézkedni a tőkeleszállításról hozott döntés Cégközlönyben történő kétszer egymás utáni közzétételéről, akként, hogy a két közzététel között legalább harminc napnak kell eltelnie. A hirdetményben fel kell tüntetni a döntés tartalmát, valamint fel kell hívni a társaság hitelezőit, hogy a hirdetmény első alkalommal történt közzétételét megelőzően keletkezett és ezen időpontig esedékessé nem vált követeléseik után biztosítékra tarthatnak igényt. Az ismert hitelezőket a társaság közvetlenül is köteles értesíteni.

 

 

Tárgyszavak:

Cégalapítás, kft. alapítás, kötelező cégmódosítás, cégátírás, cégeladás, cégbejegyzés, bt. alapítás, cégügyek, végelszámolás online eljárásban cégjog specialista, profi ügyvédi irodában. KÖTELEZŐ TÖRZSTŐKE EMELÉS KFT! KÖTELEZŐ CÉGMÓDOSÍTÁS 2017!

Minden információ egy helyen a kötelező cégmódosításról a kötelező törzstőke emelés kft! kötelező cégmódosítás 2017! oldalon.

KÖTELEZŐ CÉGMÓDOSÍTÁS, VÁLTOZÁSBEJEGYZÉS GYORSAN, OLCSÓN!

Oldal tetejére


CÉGVARÁZSLÓ

H-1076 Budapest, Garay tér 15. II. 23. Tel/fax: 00-36-1-321-3465, e-mail: info@cegvarazslo.hu